Informácie o spracovaní osobných údajov zákazníkov

Informácie o spracovaní osobných údajov zákazníkov

Spoločnosť Aime Cosmetics s.r.o., IČO: 03138488 (ďalej len „Aime“) kladie veľký dôraz na dodržiavanie zásad a pravidiel ochrany fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov zákazníkov. Všetky osobné údaje považuje za dôverné a spracováva ich v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všebecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenia“). Podrobnosti spracovania osobných údajov společnosti Aime sú upravené v Kódexe správania Aime dostupnom na adrese:www.aime.sk

Na základe čl. 13 Nariadení týmto spoločnosť Aimé ako správca údajov poskytuje zákazníkovi ako subjektu údajov informácie o spracovaní jeho osobných údajov.

Kontaktné údaje spoločnosti Aime Cosmetics s.r.o

 • Sídlo: České Budějovice-České Budějovice 4, U Smaltovny 625, PSČ: 370 04
 • Telefón: 02/33 00 68 92
 • E-mail: aime@aime.sk
 • www.aime.cz/sk

Účely a právny základ spracovania Osobných údajov

Spracovanie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, rok narodenia, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo zákazníka („ďalej len „Osobné údaje“), sú potrebné v súvislosti s uzatvorením a následným plnením, zmenou alebo ukončením zmluvy, ktorého zmluvnou stranou je subjekt údajov (právny základ pre spracovanie), a k takémuto spracovaniu preto nie je potrebný súhlas subjektu údajov.

Zákazník si od spoločnosti Aimé odoslaním kupónu, telefonicky, prostredníctvom e-mailu či prostredníctvom webovej stránky spoločnosti Aimé objednáva kozmetické výrobky (ďalej len „Výrobky“) a na základe tejto objednávky je uzatvorená kúpna zmluva medzi zákazníkom a spoločnosťou Aimé (ďalej len „Zmluva“). Pokiaľ v spoločnosti Aimé nie sú osobné údaje zdieľané, nemôže byť Zmluva uzavretá a výrobky nemôžu byť dodané.

Účelom spracovania Osobných údajov je plnenie záväzkov zo Zmluvy a súvisiacou administratívnou činnosťou, predovšetkým:

 • prijatie a vybavenie objednávky výrobkov;
 • zaistenie doručenia zásielok obsahujúcich výrobky zákazníkom;
 • administratívna podpora spojená s predajom výrobkov;
 • vybavenie prípadných reklamácií či sťažností zákazníkov spojených s nákupom výrobkov.

Vyššie popísané administratívne činnosti spoločnosť Aimé zaisťuje v spolupráci so spoločnosťami patriacimi do skupiny Aimé a týmto spoločnostiam preto Osobné údaje odovzdáva. Takéto odovzdávanie osobných údajov v rámci skupiny podnikov pre vnútorné administratívne účely sa podľa Nariadenia považuje za spracovanie nutné pre účely oprávnených záujmov správcu v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nariadenia (právny základ pre spracovanie) a nie je k nemu potrebný súhlas subjektu údajov. Osobné údaje sú takto odovzdávané následujúcim spoločnostiam, ktoré prináležia do skupiny Aimé:

 • NaturaMed Services SK s.r.o., IČO: 48 191 582, so sídlom Slovenská Republika, Banská Bystrica, Na Troskách 14297/26, PSČ: 974 01
 • Postavdelingen s.r.o., IČO: 26078236, so sídlom Česká Republika, České Budějovice 4, U Smaltovny 625, PSČ: 370 04;
 • NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o., IČO: 26106965, so sídlom České Budějovice - České Budějovice 4, U Smaltovny 625, PSČ: 370 04.
 • FT Sun s.r.o., IČO: 28120434, so sídlom Pekárenská 761/77c, České Budějovice 4, 370 04 České Budějovice.

Osobné údaje budú uložené počas doby trvania Zmluvy, a ďalej 5 rokov od skončenia jej účinnosti pre prípadné spory, ktoré mohli vzniknúť zo Zmluvy.

Zároveň týmto spoločnosť Aimé zákazníka výslovne žiada , aby pri uskutočňovaní objednávky Výrobkov neudával údaje o svojom zdravotnom stave. Jedná sa o zvláštnu kategóriu osobných údajov v zmysle Nariadenia a spoločnosť Aimé tieto údaje pre uzatvorenie, plnenie, zmenu ani ukončenie Zmluvy nevyžaduje a nemá záujem tieto osobné údaje akýmkoľvek spôsobom spracovávať. Pokiaľ však zákazník tieto údaje pri uskutočňovaní objednávky Výrobkov napriek tomuto upozorneniu dobrovoľne uvedie, a tým ich zjavne zverejní, robí tak na vlastné riziko a berie tým na vedomie, že telefonické hovory sú spoločnosťou Aimé nahrávané a uchovávané z dôvodu overovania kvality služieb, preukázanie uzatvorenia Zmluvy so zákazníkom a plnenie povinností spoločnosti Aimé vyplývajúcich zo Zmluvy.

Práva subjektu údajov

Spoločnosť Aimé týmto informuje zákazníka, že je oprávnený požadovať prístup k Osobným údajom, ktoré o ňom Správca spracováva, opravu alebo vymazanie Osobných údajov, obmedzenie spracovania Osobných údajov. V prípade spracovania osobných údajov na základe oprávneného záujmu Správcu má zákazník tiež právo predložiť návrh proti spracovaniu svojich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie, ktorú v návrhu popíše. Ďalej má zákazník právo na prenositeľnosť Osobných údajov. Všetky tieto práva môže zákazník realizovať v písomnej či elektronickej forme prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov spoločnosti Aime. Zákazník má rovnako právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov alebo na iný príslušný dozorový úrad v súvislosti so spracovaním Osobných údajov, a to predovšetkým v členskom štáte jeho obvyklého pobytu, výkonu práce alebo miesta, kde došlo k údajnému porušeniu Nariadenia. Podrobnejšie informácie o právach pri spracovaní osobných údajov a súvisiacich postupoch sú k dispozícii v Kódexe správania Aime dostupnom na adrese: www.aime.cz/sk

Ďalej týmto spoločnosť Aime výslovne informuje zákazníka, že podľa čl. 21 Nariadenia môže kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti spracovaniu Osobných údajov za účelom priameho marketingu, a to v písomnej či elektronickej forme prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov spoločnosti Aimé.

 • Kontaktuje nás: aime@aime.sk
 • Zavolejte nám: 02/33 00 68 92
 • Adresa: Banská Bystrica, Na Troskách 14297/26, PSČ: 974 01

  Kontaktuje nás:
aime@aime.sk

  Zavolajte nám:
02/33 00 68 92

  Adresa: Na Troskách 26,
974 01 Banská Bystrica

Prihláste sa k odberu informácií a už Vám neunikne žiadna novinka ani akcia

© Aime Cosmetics, s.r.o.
Vyrobil FT SunFT Sun

Nepriehladnite