Obchodné podmienky

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Toto sú obchodné podmienky (ďalej  len „OP“) spoločnosti Aimé Cosmetics s.r.o., IČO: 03138488, so sídlom U Smaltovny 625, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice, zapísané v obchodnom registri  vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviciach pod sp. zn. C 22834, email: aime@aime.sk, tel: 02/33 00 68 92 (ďalej len „Spoločnosť“).

1.2. OP sa použijú na predaj tovaru prostredníctvom e-shopu ktorý Spoločnosť prevádzkuje prostredníctvom svojich webových stránok www.aime.sk (ďalej len „e-shop“), odpovedných kupónov zaslaných zákazníkom, telefonických objednávok,  www stránok určených na predaj programov.

1.3. Tieto OP sú obchodnými podmienkami v zmysle ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej len „OZ”).

1.4. Spotrebiteľom sa podľa  týchto OP rozumie človek, ktorý na rozdiel od Spoločnosti, ako predávajúceho, pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania (ďalej len „Spotrebiteľ“).

1.5. OP sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od Spoločnosti, je právnickou osobou či osobou, ktorá  jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.6. Kde tieto OP používajú pojem kupujúci, rozumie sa tým Spotrebiteľ. Predávajúcim sa pre účely týchto OP rozumie Spoločnosť.

1.7. Právne vzťahy medzi Spoločnosťou a Spotrebiteľom sa riadia príslušnými ustanoveniami OZ a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení.

1.8. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa pred uzavretím zmluvy zoznámil s týmito OP, ktorých  neoddeliteľnú  súčasť tvorí i oznámenie  pred uzavretím zmluvy obsiahnutá v článku 2 týchto OP.

1.9. Vzájomné spory medzi Spoločnosťou  a Spotrebiteľom riešia  všeobecné súdy. Dozor nad dodržiavaním povinností podľa  zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, vykonáva Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz). Prípadné spory medzi Spoločnosťou a Spotrebiteľom možno riešiť tiež mimosúdnou cestou. V takom prípade Spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia  sporu, ktorým je napríklad Česká obchodná inšpekcia či spor riešiť on-line prostredníctvom k tomu určené ODR platformy. Viac informácii o mimosúdnom riešení sporov nájdete tu. Skôr než bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu  sporu, tak Spoločnosť doporučuje Spotrebiteľovi  ju najskôr  kontaktovať na vyššie uvedených kontaktoch, a riešiť  tak nastávajúcu  situáciu priamo.

2. OZNÁMENIE  PRED UZAVRETÍM ZMLUVY

2.1. Spoločnosť oznamuje, že

2.1.1. náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby (v príp. internetového i telefonického pripojenia podľa  podmienok operátora Kupujúceho, Spoločnosť si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky, to sa netýka príp. zmluvnej  prepravy);

2.1.2. požaduje úhradu kúpnej ceny po prevzatí plnenia  Kupujúcim od Spoločnosti, príp. povinnosť zaplatiť zálohu alebo obdobnú platbu sa týka požiadaviek Kupujúceho na poskytnutie  špecifických služieb, ak sú  vyžadované a poskytované;

2.1.3. v prípade, že Spoločnosť uzatvára zmluvy, ktorých  predmetom je opakované plnenie, také zmluvy je možné zo strany Kupujúceho kedykoľvek vypovedať (tj. nie je  stanovená žiadna minimálna doba trvania, ak nie je  u konkrétnej zmluvy stanovené  inak), cena produktu je vždy stanovená dopredu a je po celú dobu trvania zmluvy nemenná, zúčtovacím obdobím je  väčšinou 1 mesiac (ak nie je  u konkrétnej služby výslovne stanovené  inak), cena dopravy  sa môže meniť v závislosti na trhu a zvolenom prepravcovi;

2.1.4. ceny tovaru a služieb sú na e-shope  uvádzané vrátane DPH, čítane  všetkých poplatkov stanovených zákonom, viac-menej  náklady na dodanie  tovaru alebo služby sa líši podľa zvolenej metódy a poskytovateľa dopravy a spôsobu úhrady;

2.1.5. Spotrebiteľ má právo od zmluvy odstúpiť (ak nie je nižšie uvedené  inak), a to v lehote štrnástich  dní, ktoré bežia, ak ide  o

2.1.5.1. kúpnu zmluvu, od dňa  prevzatia  tovaru;

2.1.5.2. zmluvu, ktorej  predmetom je niekoľko druhov  tovaru alebo dodanie niekoľko  častí, od dňa  prevzatia poslednej  dodávky tovaru; alebo

2.1.5.3. zmluvu, ktorej  predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, od dňa  prevzatia  prvej  dodávky tovaru;

2.2. pričom toto odstúpenie  musí zaslať na adresu sídla Spoločnosti alebo e-mailom, príp. môže využiť formulár pre odstúpenie od zmluvy na stránkach Spoločnosti. Spotrebiteľ tiež  môže odstúpiť od zmluvy telefonicky;

2.3. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:

2.3.1. o poskytovaní služieb, ktoré Spoločnosť splnila s predchádzajúcim výslovným súhlasom Spotrebiteľa pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy;

2.3.2. o dodávke tovaru alebo služby, ktorých  cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli Spoločnosti a k nemu môže dôjsť  behom lehoty pre odstúpenie  od zmluvy;

2.3.3. o dodávke tovaru, ktorá  bola  upravená podľa  želania  Spotrebiteľa  alebo pre jeho osobu;

2.3.4. o dodávke tovaru, ktoré podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý po dodaní bol  nenávratne  zmiešaný  s iným tovarom;

2.3.5. o dodávke  tovaru v uzavretom obale, ktorý Spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov  ho  nie je  možné vrátiť;

2.4. v prípade odstúpenia  od zmluvy ponesie  Spotrebiteľ náklady spojené s navrátením tovaru, a ak ide o zmluvu  uzavretú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, nesie i náklady za navrátenie  tovaru, ak  tento tovar nemôže byť vrátený pro svoju povahu obvyklou poštovou  cestou;

2.5. Spotrebiteľ má povinnosť uhradiť pomernú časť ceny v prípade odstúpenia od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a ktorej  plnenie už začalo;

2.6. zmluva, resp. príslušná faktúra a OP, budú Kupujúcemu zaslané spoločne s objednaným tovarom;

2.7. v prípade, že Spotrebiteľ má sťažnosť, môže túto uplatniť na akomkoľvek  z vyššie uvedených kontaktov, príp. sa možno  obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru.

3. INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁKAZNIKOV

3.1. Spoločnosť Aime Cosmetics s.r.o., IČO: 03138488 (ďalej len „Aime“) kladie veľký dôraz na dodržiavanie zásad a pravidiel ochrany fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov zákazníkov. Všetky osobné údaje považuje za dôverné a spracováva ich v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všebecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenia“). Podrobnosti spracovania osobných údajov společnosti Aime sú upravené v Kódexe správania Aime dostupnom na adrese:www.aime.sk

3.2. Na základe čl. 13 Nariadení týmto spoločnosť Aimé ako správca údajov poskytuje zákazníkovi ako subjektu údajov informácie o spracovaní jeho osobných údajov.

3.3. Kontaktné údaje spoločnosti Aime Cosmetics s.r.o

Sídlo: České Budějovice-České Budějovice 4, U Smaltovny 625, PSČ: 370 04

Kontaktná adresa pre Slovensko: Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica

Telefón: 02/33 00 68 92

E-mail: aime@aime.sk

www.aime.sk

3.4. Spracovanie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, rok narodenia, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo zákazníka („ďalej len „Osobné údaje“), sú potrebné v súvislosti s uzatvorením a následným plnením, zmenou alebo ukončením zmluvy, ktorého zmluvnou stranou je subjekt údajov (právny základ pre spracovanie), a k takémuto spracovaniu preto nie je potrebný súhlas subjektu údajov.

Zákazník si od spoločnosti Aimé odoslaním kupónu, telefonicky, prostredníctvom e-mailu či prostredníctvom webovej stránky spoločnosti Aimé objednáva kozmetické výrobky (ďalej len „Výrobky“) a na základe tejto objednávky je uzatvorená kúpna zmluva medzi zákazníkom a spoločnosťou Aimé (ďalej len „Zmluva“). Pokiaľ v spoločnosti Aimé nie sú osobné údaje zdieľané, nemôže byť Zmluva uzavretá a výrobky nemôžu byť dodané.

3.5. Účelom spracovania Osobných údajov je plnenie záväzkov zo Zmluvy a súvisiacou administratívnou činnosťou, predovšetkým:

prijatie a vybavenie objednávky výrobkov;

zaistenie doručenia zásielok obsahujúcich výrobky zákazníkom;

administratívna podpora spojená s predajom výrobkov;

vybavenie prípadných reklamácií či sťažností zákazníkov spojených s nákupom výrobkov.

3.6. Vyššie popísané administratívne činnosti spoločnosť Aimé zaisťuje v spolupráci so spoločnosťami patriacimi do skupiny Aimé a týmto spoločnostiam preto Osobné údaje odovzdáva. Takéto odovzdávanie osobných údajov v rámci skupiny podnikov pre vnútorné administratívne účely sa podľa Nariadenia považuje za spracovanie nutné pre účely oprávnených záujmov správcu v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nariadenia (právny základ pre spracovanie) a nie je k nemu potrebný súhlas subjektu údajov. Osobné údaje sú takto odovzdávané následujúcim spoločnostiam, ktoré prináležia do skupiny Aimé:

NaturaMed Services SK s.r.o., IČO: 48 191 582, so sídlom Slovenská Republika, Banská Bystrica, Na Troskách 14297/26, PSČ: 974 01

Postavdelingen s.r.o., IČO: 26078236, so sídlom Česká Republika, České Budějovice 4, U Smaltovny 625, PSČ: 370 04;

NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o., IČO: 26106965, so sídlom České Budějovice - České Budějovice 4, U Smaltovny 625, PSČ: 370 04.

FT Sun s.r.o., IČO: 28120434, so sídlom Pekárenská 761/77c, České Budějovice 4, 370 04 České Budějovice.

3.7. Osobné údaje budú uložené počas doby trvania Zmluvy, a ďalej 5 rokov od skončenia jej účinnosti pre prípadné spory, ktoré mohli vzniknúť zo Zmluvy.

3.8. Zároveň týmto spoločnosť Aimé zákazníka výslovne žiada , aby pri uskutočňovaní objednávky Výrobkov neudával údaje o svojom zdravotnom stave. Jedná sa o zvláštnu kategóriu osobných údajov v zmysle Nariadenia a spoločnosť Aimé tieto údaje pre uzatvorenie, plnenie, zmenu ani ukončenie Zmluvy nevyžaduje a nemá záujem tieto osobné údaje akýmkoľvek spôsobom spracovávať. Pokiaľ však zákazník tieto údaje pri uskutočňovaní objednávky Výrobkov napriek tomuto upozorneniu dobrovoľne uvedie, a tým ich zjavne zverejní, robí tak na vlastné riziko a berie tým na vedomie, že telefonické hovory sú spoločnosťou Aimé nahrávané a uchovávané z dôvodu overovania kvality služieb, preukázanie uzatvorenia Zmluvy so zákazníkom a plnenie povinností spoločnosti Aimé vyplývajúcich zo Zmluvy.

3.9. Spoločnosť Aimé týmto informuje zákazníka, že je oprávnený požadovať prístup k Osobným údajom, ktoré o ňom Správca spracováva, opravu alebo vymazanie Osobných údajov, obmedzenie spracovania Osobných údajov. V prípade spracovania osobných údajov na základe oprávneného záujmu Správcu má zákazník tiež právo predložiť návrh proti spracovaniu svojich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie, ktorú v návrhu popíše. Ďalej má zákazník právo na prenositeľnosť Osobných údajov. Všetky tieto práva môže zákazník realizovať v písomnej či elektronickej forme prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov spoločnosti Aime. Zákazník má rovnako právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov alebo na iný príslušný dozorový úrad v súvislosti so spracovaním Osobných údajov, a to predovšetkým v členskom štáte jeho obvyklého pobytu, výkonu práce alebo miesta, kde došlo k údajnému porušeniu Nariadenia. Podrobnejšie informácie o právach pri spracovaní osobných údajov a súvisiacich postupoch sú k dispozícii v Kódexe správania Aime dostupnom na adrese: www.aime.sk

3.10. Ďalej týmto spoločnosť Aime výslovne informuje zákazníka, že podľa čl. 21 Nariadenia môže kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti spracovaniu Osobných údajov za účelom priameho marketingu, a to v písomnej či elektronickej forme prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov spoločnosti Aimé.

Kontaktuje nás:
aime@aime.sk

Zavolejte nám:
02/33 00 68 92

Adresa: Banská Bystrica,  Na Troskách 14297/26, PSČ: 974 01

4. UZATVORENIE  ZMLUVY

4.1. Všetka  prezentácia tovaru umiestená na webovej stránke e-shopu, katalógu produktov a na programových www stránkach je informatívneho charakteru a Spoločnosť nie je povinná uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne  tohto tovaru. Ponukou  k uzatvoreniu  zmluvy je objednávka Spotrebiteľa a k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi Spoločnosťou  a Spotrebiteľom dochádza doručením prijatia  objednávky (akceptáciou), ktorá  je Spoločnosti  zaslaná od  Spotrebiteľa elektronickou poštou, a to na elektronickú adresu Spotrebiteľa uvedenú v objednávke (ďalej  len „potvrdenie objednávky“).

4.2. Náklady spojené s balením a dodaním tovaru sú uvedené na webových stránkach e-shopu, programových stránkach či odpovedném kupónu. Tieto informácie platí len v prípadoch, keď  je tovar doručovaný v rámci územia  Slovenskej republiky.

4.3. Ustanovenia OP sú  neoddeliteľnou  súčasťou  kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva i OP sú  napísané  ve slovenskom jazyku a kúpnu zmluvu možno  uzavrieť  výhradne ve slovenskom jazyku.

4.4. Pre objednanie tovaru vyplní Spotrebiteľ objednávkový formulár na webových stránkach e-shopu alebo programových www stránkach, vyplní kupón, zatelefonuje. V objednávke musí byť predovšetkým  uvedené pri objednávanom  tovare, identifikačné údaje Spotrebiteľa, spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaj o spôsobe doručenia objednávaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej ako „objednávka“).

4.5. Pred odoslaním objednávky má Spotrebiteľ možnosť skontrolovať a meniť vyplnené údaje, a to i preto, že je možné pred odoslaním objednávky v rámci objednávkového formulára zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Údaje uvedené v objednávke sú Spoločnosťou považované za správne.

4.6. Spoločnosť urýchlene, najneskôr  však do 5 pracovných dní od doručenia objednávky, zašle Spotrebiteľovi  prostredníctvom elektronickej pošty uvedenej v objednávke potvrdenie objednávky, ktoré bude obsahovať: (a) špecifikáciu Spoločnosť (dodávateľ) a Spotrebiteľ (odberateľ); (b) číslo objednávky; (c) špecifikáciu objednaného tovaru, jeho množstvo a cenu; (d) spôsob dodania tovaru a orientačnú lehotu dodania tovaru (NEZÁVÄZNÁ); (e) spôsob úhrady a splatnosť kúpnej ceny.

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

5.1. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy i bez udania  dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru, či prevedenia platby. V tejto lehote postačuje odstúpenie od zmluvy odoslať na sídlo Spoločnosti. Uvedená lehota  je určená k tomu, aby sa Spotrebiteľ v primeranom rozsahu zoznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.

5.2. Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť i kedykoľvek pred dodaním tovaru.

5.3. Pre  zlepšenie  komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu, zákaznícke číslo či plné meno a adresu a údaj o tom, ktorého tovaru sa odstúpenie od zmluvy týka, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru. K odstúpeniu možno použiť vzorový formulár, nie je  to však povinnosťou Spotrebiteľa. Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy je dostupný tu. Spotrebiteľ má zároveň k dispozícii vzorové poučenie o práve na odstúpenie (tu).

5.4. Spoločnosť je povinná vrátiť Spotrebiteľovi finančné prostriedky, ktoré od neho dostala najneskôr do 14 dní od odstúpenia  od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od Spotrebiteľa prijala. Najneskôr v rovnakej lehote je Spotrebiteľ povinný Spoločnosti zaslať nebo odovzdať zakúpený  tovar.

5.5. Tovar by mal Spotrebiteľ vrátiť úplný ,tj. spolu  všetko dodané príslušenstvo, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodené, čisté, pokiaľ možno spolu s  originálnym obalom, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade odstúpenia, kedy predmetom kúpy je spotrebný tovar (napr. kozmetika, drogistické výrobky apod.), vtedy možno od zmluvy odstúpiť, len pokiaľ Kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

5.6. Ak odstúpi  Spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, Spoločnosť nie je  povinná vrátiť prijaté peňažné  prostriedky Spotrebiteľovi skôr , než jej Spotrebiteľ tovar vráti alebo preukáže, že tovar Spoločnosti odoslal.

5.7. Ak je  vrátený  tovar poškodený  porušením povinností Spotrebiteľa, je Spoločnosť oprávnená voči Spotrebiteľovi uplatniť nárok na náhradu zníženej  hodnoty tovaru a započítaj to vo vrátení kúpnej ceny.

5.8. V prípadoch, kedy má Spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je Spoločnosť tiež  oprávnená kedykoľvek  od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru Spotrebiteľom

5.9. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý Spotrebiteľovi darček, je darovacia zmluva medzi Spoločnosťou a Spotrebiteľom uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy Spotrebiteľom, stráca  darovacia zmluva ohľadné takého darčeku účinnosť a Spotrebiteľ je povinný spolu sa tovarom Spoločnosti vrátiť i poskytnutý darček.

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1. K doručeniu tovaru dochádza štandardne prostredníctvom poštovej  zásielky.

6.2. Spoločnosť tovar odošle do 3 pracovných dní, pokiaľ je tovar na  sklade, najneskôr  však do 15 pracovných dní od odoslania  potvrdenia objednávky. Spotrebiteľ je povinný  tovar prevziať a zaplatiť. Spotrebiteľovi sa doporučuje, aby si tovar pri prevzatí, alebo čo najskôr  potom, prekontroloval. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať  v preberajúcom  protokole  prepravcu.

6.3. V prípade, že je z dôvodu na strane Spotrebiteľa nutné  tovar doručovať opakovane, alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, poprípade je nutné tovar uskladniť, je Spotrebiteľ povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia, popr. náklady na uskladnenie.

6.4. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné urýchlene  oznámiť e-mailom na adresu aime@aime.sk a spísať s dopravcom protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, emailom, alebo poštou Spoločnosti. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje Kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však Spoločnosti možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

6.5. Akékoľvek  nezrovnalosti pri dodaní tovaru môže Kupujúci riešiť taktiež cez  zákaznícku linku predávajúceho.

7. ABONENTNÉ  PROGRAMY

7.1. Abonentný program je špeciálna forma opakovaného predaje konkrétneho produktu z ponuky Spoločnosti. V takom prípade Kupujúci pri objednávke tohto typu programu hradí pri prvom dodaní zvoleného produktu len náklady spojené s poštovným a balným tohto produktu a následne je mu produkt automaticky zaslaný v pravidelných časových intervaloch (napr. 1 x mesačne). Časový rozstup pravidelného zasielania produktu je vždy uvedený u každého konkrétneho programu. Pri týchto opakovaných dodávkach už Kupujúci hradí štandardnú  predajnú cenu produktu včítane nákladov spojených s poštovným a balným.

7.2. Kupujúci môže kedykoľvek takto uzavretú zmluvu vypovedať a tým prerušiť pravidelné dodávanie zvoleného produktu do budúcnosti, ak nie je  u konkrétneho programu výslovne uvedené inak. Pokiaľ  je program s Spotrebiteľom uzavretý na dobu určitú, je na túto skutočnosť Spotrebiteľ opakovane dopredu upozorňovaný.

7.3. Cena produktu je po celú dobu trvania zmluvy nemenná a je vo výške, v akej bola inzerovaná v okamžiku objednávky služby.

7.4. Spoločnosť je oprávnená jednostranné pravidelné zasielanie produktu ukončiť v prípade, kedy bude zastavená výroba a predaj tohto produktu, alebo v iných nečakaných situáciách. V takom prípade je však Spoločnosť povinná Kupujúceho okamžite kontaktovať a o tomto ho informovať, prípadne mu ponúknuť  odpovedajúcu alternatívu.

8. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

8.1. Spoločnosť odpovedá Spotrebiteľovi, že tovar pri prevzatí nemá chyby (napr. nemá zjednané alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo zjednanému účelu, nie je  kompletný, neodpovedá  jeho množstvu, veľkosti, hmotnosti alebo akosti, tovar neodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo i predzmluvným parametrom), a to predovšetkým v súlade s § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 a nasledujúcich OZ.

8.2. Ak sa prejaví chyba v priebehu šiestich  mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť si právo z chyby, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru po dobu dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, alebo v dobe minimálnej trvanlivosti vyznačenej na obale. Takto môže požadovať bezplatné odstránenie chyby alebo primeranú zľavu z ceny; ak nie to vzhľadom k povahe chyby neprimerané (predovšetkým nemožno chybu  odstrániť bez zbytočného odkladu), možno  požadovať dodanie novej veci bez chýb alebo novej  súčasti bez chýb ,ak sa týka  sa chyba len tejto súčasti.

8.3. Ak nie je  oprava alebo výmena tovaru možná, alebo Spotrebiteľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb, môže od zmluvy odstúpiť a na základe odstúpenia od zmluvy môže požadovať vrátenie  kúpnej ceny v plnej  výške.

8.4. Spoločnosť nie je povinná nároku Spotrebiteľa vyhovieť, pokiaľ preukáže, že Spotrebiteľ pred prevzatím o chybe  tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.

8.5. Právo z chyby sa neuplatní u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na chybu odpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí Spotrebiteľom, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

8.6. Ak požiada  o to Spotrebiteľ, potvrdí mu Spoločnosť v písomnej  forme, v akom rozsahu a po akú  dobu trvajú jeho povinnosti z vadného plnenia a akým spôsobom môže Spotrebiteľ práva z nich uplatniť.

8.7. Práva z vadného plnenia uplatňuje Spotrebiteľ u Spoločnosti na adrese sídla Spoločnosti. Za okamžik uplatnenia reklamácie sa považuje okamžik, keď Spoločnosť obdŕžala od Spotrebiteľa  reklamovanie tovaru. Spotrebiteľ je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku.

8.8. Ďalej Spoločnosť doporučuje priložiť kópiu dokladu o zakúpení či iným vhodným spôsobom doložiť záruku tovaru, podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje Kupujúceho (predovšetkým  spiatočnú  adresa a tel. číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu i chyby tovaru.

9. ZÁKONNÉ PRÁVA Z CHÝB

9.1. Spotrebiteľ oznámi Spoločnosti, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo potom bez zbytočného odkladu. Prevedenú voľbu ale  nemôže Spotrebiteľ bez súhlasu Spoločnosti zmeniť. To neplatí, ak žiadal Spotrebiteľ opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.

9.2. Spotrebiteľ má právo podľa  svojej voľby u vady, ktorá je podstatným porušením zmluvy:

  • odstránenie vady dodaním novej  veci bez vady, alebo dodaním chybujúcej veci;
  • bezplatné odstránenie vady opravou;
  • primeranú zľavu z kúpnej ceny; nebo
  • odstúpiť od zmluvy.

9.3. Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzavretí zmluvy vedela nebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, pokiaľ by toto porušenie predvídala. Ak nezvolí  Spotrebiteľ svoje právo podľa  bodu 9.2. včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

9.4. AK je chyba nepodstatným porušením zmluvy, má Spotrebiteľ nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

9.5. Spoločnosť neodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebenia alebo nedodržania návodu k použitiu.

10. VYBAVENIE REKLAMÁCIE

10.1. Spoločnosť je povinná bezodkladne, najneskôr do troch  pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie . Reklamáciu, spolu s  odstránením vady, Spoločnosť vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr  do 30 dní od jeho uplatnenia, pokiaľ  sa so Spotrebiteľom písomne nedohodnú na dlhšej  lehote. Márne uplynutie  tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

10.2. Spoločnosť vydá Spotrebiteľovi  písomné potvrdenie o tom, kedy Spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Spotrebiteľ požaduje.

11. PLATOBNÉ PODMIENKY

11.1. Spoločnosť zašle spolu s tovarom Spotrebiteľovi daňový doklad/faktúru, s dobou splatnosti najmenej 14 dní od dňa vystavenia. Spotrebiteľ je povinný zaplatiť tovar na základe tejto faktúry prostredníctvom údajov uvedených vo faktúre, v lehote uvedenej  vo faktúre, a to bezhotovostne bankovým prevodom.

11.2. Záväzok Spotrebiteľa uhradiť kúpnu cenu je splnený v okamžiku  pripísania  príslušnej čiastky na účet Spoločnosti.

11.3. Do úplného zaplatenia  ceny tovaru je tovar výlučným vlastníctvom Spoločnosti.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

12.1. Spotrebiteľ týmto preberá na seba nebezpečenstvo  zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 OZ.

12.2. Spotrebiteľ si je vedomý, že mu kúpou  produktov , ktoré sú  v obchodnej ponuke Spoločnosti, nevznikajú žiadne  práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov Spoločnosti alebo ďalších firiem, ak nie je  v konkrétnom prípade  zvláštnou zmluvou  dojednané inak.

12.3. Ak je  niektoré ustanovenie OP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, jeho zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je  dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či OP vyžadujú písomnú formu.

12.4. Kúpna zmluva včítane obchodných podmienok je archivovaná Spoločnosťou v elektronickej  podobe a nie je  prístupná.

12.5. Tieto obchodné podmienky sú  účinné od 15. 3. 2017.

12.6. Znenie OP môže Spoločnosť meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté  práva a povinnosti vzniknuté  po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia  OP.

  Kontaktuje nás:
aime@aime.sk

  Zavolajte nám:
02/33 00 68 92

  Adresa: Na Troskách 26,
974 01 Banská Bystrica

Prihláste sa k odberu informácií a už Vám neunikne žiadna novinka ani akcia

© Aime Cosmetics, s.r.o.
Vyrobil FT SunFT Sun

Nepriehladnite