Pravidla súťaží Aimé

1. Usporiadateľ a vyhlasovateľ súťaže

Usporiadateľom a vyhlasovateľom súťaže je obchodná spoločnosť Aimé Cosmetics s.r.o. (ďalej len „usporiadateľ“), so sídlom U Smaltovny 625, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice, IČ 03138488.

Usporiadateľ týmto ustanovuje záväzné pravidlá súťaže (ďalej len „pravidlá súťaže“), ktorými sú účastníci súťaže povinní sa riadiť.

2. Termín a spôsob konania súťaže

Súťaž je realizovaná prostredníctvom internetových stránok www.aime.sk, ktoré prináležia Aime Cosmetics s.r.o. (usporiadateľ), a to v období definovanom pri vyhlásení súťaže (ďalej len „doba trvania súťaže“).

3. Účastník súťaže

Účastníkom súťaže sa môže stať len fyzická osoba, ktorá úplne, pravdivo, riadne a počas doby trvania súťaže splní všetky stanovené podmienky účasti v súťaži špecifikované v bode 4 týchto pravidiel súťaže (ďalej len „súťažiaci“). Usporiadateľ si vyhradzuje právo záväzne posúdiť, či k splneniu podmienok stanovených usporiadateľom pre účasť v súťaži v bode 4 týchto pravidiel súťaže jednotlivými súťažiacimi, došlo.

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa, a tiež i osoby im blízke v zmysle § 22 zák. č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „vylúčená osoba“). V prípade, že sa výhercom stane vylúčená osoba, nemá táto osoba nárok na výhru.

Rovnako tak nevznikne súťažiacemu nárok na výhru v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého jednania zo strany súťažiaceho či inej osoby, ktorá dopomohla danému súťažiacemu k získaniu výhry.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži podľa bodu 4 týchto pravidiel, či súťažiaci jednajúci v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradení, resp. budú zo súťaže vyradení a na ich miesto nastúpi súťažiaci, ktorý sa postupom podľa týchto pravidiel súťaže umiestnil ako ďalší v poradí. Ak zvíťazil súťažiaci podvodne či zvíťazil v dôsledku porušenia týchto pravidiel súťaže, nárok na výhru mu nevzniká.

4. Priebeh a podmienky súťaže

Súťaž prebieha po dobu trvania súťaže vyhlásenej pre každú kategóriu usporiadateľom. Pre účasť v súťaži je súťažiaci povinný splniť nasledujúce podmienky (ďalej len „podmienky účasti“):

  1. Plnoletosť
  2. Právna spôsobilosť
  3. Dodržanie pravidiel súťaže definovaných pri vyhlásení súťaže.

Výsledok súťaže, konkrétne jej výherca, bude zverejnený priamo na užívateľskom účte usporiadateľa “Aimé Slovensko“, na internetovej adrese https://www.facebook.com/AimeSlovensko/ a to prvý pracovný deň po skončení súťaže. V okamžiku zverejnenia výhercu bude táto súťaž považovaná za ukončenú.

5. Výhry

Usporiadateľ poskytne výhercovi vecnú cenu – špecifikovanú pri vyhlásení súťaže (ďalej len „výhra“).

Výherca nie je oprávnený nárokovať si iné plnenie než výhru stanovenú usporiadateľom a týmito pravidlami súťaže. Výherca nie je oprávnený výhru reklamovať, hodnotu výhry nemožno namiesto poskytnutia výhry preplatiť v peniazoch. Vymáhanie výhry právnou cestou je vylúčené. Usporiadateľ súťaže neodpovedá za stratu, nedoručenie či oneskorenie súťažnej zásielky či za oneskorenie či nedoručenie oznámení zasielaných prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb, formou elektronickej pošty či iným spôsobom. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s využitím výhry.

6. Kontaktovanie výhercu a doručenie výhry

Výherca bude usporiadateľom vyzvaný k zaslaniu telefonického alebo e-mailového kontaktu, a to bezprostredne po vyhlásení výsledku súťaže na stránkach Facebook, na užívateľskom účte usporiadateľa “Aimé Slovensko“. Termín a spôsob odovzdania výhry bude s výhercom dohodnutý individuálne. Ak nebude výherca na nim uvedenej e-mailovej adrese alebo telefónnom čísle dosiahnutý, alebo ak sa nepodarí s ním usporiadateľovi kontaktovať, v dôsledku čoho nebude možné dohodnúť spôsob odovzdania výhry, do štrnástich dní od dňa, keď bol výherca zverejnený na užívateľskom účte usporiadateľa, výhra bez náhrady prepadá usporiadateľovi.

Výhra bude výhercovi odovzdaná dohodnutým spôsobom najneskôr do 14 dní od dňa zverejnenia. V prípade, že sa výhru nepodarí na adresu k tomuto účelu výhercom poskytnutú doručiť, ak sa stane výhra z iného dôvodu nedoručiteľnou, alebo ak odmietne výherca výhru v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete prevziať, prepadá táto výhra bez náhrady usporiadateľovi.

7. Spracovanie osobných údajov

Účasťou v súťaži vyjadruje výherca svoj súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, poštová a emailová adresa (ďalej len „osobné údaje“) pre účely súťaže a účely ďalej uvedené v tomto článku pravidiel súťaže v rozsahu a spôsobom stanoveným zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom znení.

Pre prípad, že sa súťažiaci stane výhercom súťaže, súhlasí s uverejnením svojho mena a priezviska na internetových stránkach Facebook, na užívateľskom účte usporiadateľa “Aimé Slovensko“, na internetovej adrese https://www.facebook.com/AimeSlovensko/

Účasťou v súťaži vyjadruje výherca svoj súhlas so zaradením svojich osobných údajov do databázy usporiadateľa súťaže, rovnako ako s ich následným spracovaním pre ponúkanie obchodných produktov alebo služieb, marketingové účely usporiadateľa, tj. mimo iné k účelom zasielania informácií o usporiadaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, a tiež i k zasielaniu obchodných oznamov usporiadateľa prostredníctvom elektronických prostriedkov v súlade so zákonom č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačných spoločností, v platnom znení. Súhlas podľa predchádzajúcej vety udeľuje výherca na dobu do odvolania tohto súhlasu.

Výhercovi náležia pri spracovaní jeho osobných údajov všetky práva poskytované zák. č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom znení, v rozsahu týmto predpisom stanovené. Výherca poskytuje svoje osobné údaje usporiadateľovi za účelom spracovania podľa vyššie uvedeného, dobrovoľne a pri vedomí, že svoj súhlas môže v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi bezplatne formou e-mailu zaslaného na e- mailovou adresu usporiadateľa súťaže, kedykoľvek preukázateľným spôsobom odvolať, a tiež i odmietnuť svoj súhlas s využitím svojej elektronickej adresy za účelom šírenia obchodných oznamov elektronickými prostriedkami, a to i pri zasielaní každej jednotlivej správy obsahujúcej obchodné oznámenie. V prípade pochybností o dodržovaní práv sa s podnetom môže súťažiaci obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

8. Ďalšie ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pravidlá súťaže upraviť či zmeniť či súťaž celkom zrušiť bez udania dôvodov a bez náhrady. Pre súťaž sú platné pravidlá súťaže v znení, v ktorom sú uverejnené na užívateľskom účte usporiadateľa “Aimé Slovensko“, na internetovej adrese https://www.aime.sk/dokumenty.html. Vymáhanie účasti v súťaži či výhry v súťaži súdnou cestou je vylúčené. Účasťou v súťaži v rozpore s ustanovenými podmienkami súťaže, stráca súťažiaci nárok na výhru. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach súťaže náleží usporiadateľovi súťaže.

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s týmito záväznými pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.

  Kontaktuje nás:
aime@aime.sk

  Zavolajte nám:
02/33 00 68 92

  Adresa: Na Troskách 26,
974 01 Banská Bystrica

Prihláste sa k odberu informácií a už Vám neunikne žiadna novinka ani akcia

© Aime Cosmetics, s.r.o.
Vyrobil FT SunFT Sun

Nepriehladnite